Total Capacity
NB CPUsNB MEM (Go)
520 1205.9

Total Capacity
NB CPUsNB MEM (Go)
340 1500.8