Total Capacity
NB CPUsNB MEM (Go)
508 1190.3

Total Capacity
NB CPUsNB MEM (Go)
340 1500.8